Những nguy cơ khi con người thở bằng miệng

    Đồ họa: It’s AumSum Time Nguồn: https://vnexpress.net/infographics/nhung-nguy-co-khi-con-nguoi-tho-bang-mieng-3966698.html/p>

Những gì xảy ra nếu chúng ta chỉ thở bằng miệng

 
 

Đồ họa: It’s AumSum Time

Nguồn: https://vnexpress.net/infographics/nhung-nguy-co-khi-con-nguoi-tho-bang-mieng-3966698.html/p>